LuatVietnam

blue-check Tính chi phí thẩm định dự án xây dựng theo quy định nào? English attachment

Công văn số 790/BXD-KTXD ngày 11/3/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí và phí thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình (2 trang)
Posted: 4/4/2022 3:34:04 PM | Latest updated: 6/4/2022 6:20:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5427 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Hiện nay, chi phí thẩm định, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được xác định theo Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD .

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại các Điều 56, 57, 58 và Điều 82, 83, 83a Luật số 62/2020/QH14 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5427

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu