LuatVietnam

stop-check Thủ tục ân hạn nộp thuế 2020

Quyết định số 792/QĐ-BTCstatus1 ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (10 trang)
Posted: 11/6/2020 8:17:22 AM | Latest updated: 8/10/2021 1:55:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4980
LuatVietnam

Quyết định này thay mới thủ tục "GIa hạn nộp thuế" công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016 nhằm thực hiện chính sách ân hạn thuế (do ảnh hưởng dịch Covid) của Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 153 Mục II Phần I và số thứ tự 117 Mục III Phần I về "Gia hạn thuế" tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 3/6/2021, theo quy định tại Quyết định số 1087/QĐ-BTC ngày 3/6/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 29-May-2020
Hết hiệu lực 3-Jun-2021
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4980
Văn bản thay thế

follow 1087/QĐ-BTC status1 - Thủ tục và điều kiện ân hạn nộp thuế năm 2021

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Ân hạn thuế 2020Cập nhật đến: 19-Nov-2020

Dòng thời gian

Không có dữ liệu