LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment

Thông tư số 6/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (62 trang)
Posted: 14/2/2022 9:12:54 AM | Latest updated: 5/5/2022 10:56:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5392 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của các Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước thực hiện.

Tương tự quy định cũ, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng sẽ giám sát sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ của các Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán thông qua các báo cáo định kỳ, phản ánh của các chủ thể hoạt động trên thị trường chứng khoán, các nguồn thông tin đại chúng và qua thanh tra định kỳ, đột xuất.

Các hoạt động nghiệp vụ chịu sự giám sát được quy định cụ thể tại Chương II (đối với Sở Giao dịch) và Chương III (đối với Trung tâm lưu ký).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/3/2022. Bãi bỏ Thông tư số 116/2017/TT-BTCstatus1 ngày 25/10/2017 và Thông tư số 35/2019/TT-BTCstatus1 ngày 12/6/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Mar-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5392

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT06-08022022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment