LuatVietnam

blue-check Sửa đổi tiêu chí xếp loại và biểu mẫu báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước English attachment

Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTCstatus2 ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (15 trang)
Posted: 22/9/2021 4:59:40 PM | Latest updated: 4/10/2021 12:14:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5301 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này bao gồm:

- Sửa đổi chỉ tiêu "chấp hành pháp luật" khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

- Sửa đổi tiêu chí "tình hình chấp hành pháp luật" khi đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước;

- Thay mới Biểu số 01.A Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Thay mới Biểu số 01.B Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Thay mới Biểu số 01.C Báo cáo tình hình đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH;

- Thay mới Biểu số 01.D Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp trong năm;

- Thay mới Biểu số 03 Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/11/2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Nov-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5301

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT77-17092021BTC[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa
blue-check Thay mới Quy chế quản lý và khai nộp các khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC