LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (15 trang)
Posted: 10/11/2021 8:10:11 AM | Latest updated: 18/11/2021 10:39:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5333 | Vietlaw: 537
LuatVietnam

Theo sửa đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này, trường hợp tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản của một cơ sở tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì mức phí bảo hiểm phải được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận và trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục I Nghị định này.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho bên mua, có thể cấp giấy chứng nhận điện tử hoặc giấy nhưng phải đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định này.

Ngoài ra, đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, có trách nhiệm xác định hạng nguy hiểm cháy nổ (A, B, C, D, E) theo quy định của pháp luật PCCC. Hạng nguy hiểm cháy nổ phải được ghi rõ trong Biên bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra an toàn PCCC (khoản 6, khoản 8 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 23-Dec-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5333

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND97-08112021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bảo hiểm

light-check Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 English attachment
blue-check Chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ 24/6/2022 English attachment
blue-check Trả hoa hồng đại lý bảo hiểm trên 100 triệu/năm phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Các khoản hoa hồng bán bảo hiểm được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Dịch vụ tư vấn bảo hiểm không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Cho phép nợ phí bảo hiểm xe cơ giới do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 English attachment
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cháy nổ
blue-check Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng HĐĐT không có mã
blue-check Khoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check Sửa đổi quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc English attachment
blue-check Bán bảo hiểm sức khỏe cho khách hàng trong khu PTQ được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Doanh thu phát sinh thêm ngoài hoạt động đại lý bảo hiểm không được miễn thuế GTGT
blue-check Nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên trên 1 triệu đ/tháng phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check 09 loại báo cáo định kỳ dành cho ngành bảo hiểm
blue-check Lương hưu của BHXH tự nguyện có chịu thuế TNCN?
blue-check Tiền thưởng cho đại lý bảo hiểm bị tính thuế GTGT?
blue-check Hoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT
blue-check Thu nhập của đại lý bảo hiểm tính thuế theo tỷ lệ hay lũy tiến?
blue-check Nâng hạn mức chi khen thưởng, hỗ trợ cho đại lý bảo hiểm sức khỏe English attachment