LuatVietnam

blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment

Thông tư số 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TT-NHNNstatus2 ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (5 trang)
Posted: 5/1/2022 8:37:59 AM | Latest updated: 3/3/2022 8:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5370 | Vietlaw: 545
LuatVietnam

Theo sửa đổi tại Thông tư này, đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng, phải được kiểm toán các nội dung tối thiểu gồm:

- Kiểm toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của ngân hàng đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành;

- Kiểm toán việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Kiểm toán nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng theo quy định pháp luật.

Một số quy định khác cũng được sửa đổi tại Thông tư này, như: việc gửi kết quả kiểm toán lại cho Ngân hàng Nhà nước khi có ý kiến ngoại trừ; điều kiện đối với tổ chức hành nghề kiểm toán ngân hàng; trách nhiệm thông báo việc lựa chọn tổ chức kiểm toán với Ngân hàng Nhà nước...

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 10/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5370

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT24-31122021NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát
blue-check Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động
blue-check Quy chế xử lý khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Quy trình đối chiếu, kiểm tra sổ sách trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam English attachment
blue-check Hướng dẫn các bước kiểm toán nhà nước đối với một dự án đầu tư xây dựng
blue-check Về thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án đầu tư công English attachment
blue-check Thay mới quy trình lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán năm 2021
blue-check Điều chỉnh đối tượng kiểm toán thuộc diện phải thuê công ty kiểm toán đạt chuẩn English attachment
blue-check Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
blue-check Quy trình kiểm toán mới của Kiểm toán Nhà nước English attachment
blue-check Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ dành cho Công ty niêm yết và có vốn Nhà nước English attachment
blue-check Điều chỉnh các loại báo cáo phải nộp của doanh nghiệp kế toán và kiểm toán
blue-check Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán liên danh với nước ngoài phải báo cáo định kỳ 6 tháng English attachment