LuatVietnam

blue-check Quy định mới về nghĩa vụ trong kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài English attachment

Thông tư số 51/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam (35 trang)
Posted: 2/7/2021 7:32:50 AM | Latest updated: 26/8/2021 2:50:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5239 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn thi hành khoản 6 Điều 138 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài và các công ty chứng khoán, lưu ký, quản lý quỹ... có liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư này, mọi hoạt động chuyển tiền để giao dịch, đầu tư, thanh toán liên quan đến chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài, kể cả chia cổ tức, lợi tức, mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đều bắt buộc thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Sau khi được cấp mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán theo nguyên tắc: mỗi mã giao dịch chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký tại 1 ngân hàng duy nhất. Nếu mở tài khoản lưu ký tại công ty chứng khoán thì tại mỗi công ty chỉ được mở 1 tài khoản lưu ký (Điều 4).

Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan (cùng chung công ty quản lý quỹ, có quan hệ mẹ - con...) phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình trạng sở hữu, công bố thông tin giao dịch chứng khoán theo quy định tại 3 Điều 5 Thông tư này, kể cả trường hợp có thay đổi số lượng nhà đầu tư nước ngoài trong nhóm.

Các báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo các biểu mẫu ban hành tại Phụ lục Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2021 và thay thế Thông tư số 123/2015/TT-BTCstatus1 ngày 18/8/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5239

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT51_30062021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment