LuatVietnam

blue-check Quy định chi tiết về hoạt động chứng khoán từ năm 2021 English attachment

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (480 trang)
Posted: 4/1/2021 2:01:38 PM | Latest updated: 31/5/2022 11:06:14 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5124 | Vietlaw: 522
LuatVietnam

Nghị định này quy định chi tiết các vấn đề sau đây của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

- Khoản 2 Điều 7 - về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho thị trường chứng khoán

- Khoản 2 Điều 11 - về bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp

- Khoản 2 Điều 14 - về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

- Điểm g Khoản 3 Điều 15 - về việc xác định lỗ lũy kế của năm liền kề trước khi chào bán chứng trái phiếu

- Khoản 6 Điều 15 - về điều kiện, hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

- Khoản 6 Điều 31 - về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Khoản 3 Điều 35 - về việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng

- Khoản 7 Điều 41 - về nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

- Khoản 1 Điều 42 - về việc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

- Khoản 4 Điều 47 - về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

- Khoản 4 Điều 48 - quy định các loại chứng khoán khác phải được niêm yết, đăng ký giao dịch

- Khoản 2 Điều 51 - về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và điều kiện tham gia thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp FDI

- Khoản 6 Điều 56 - về dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Tổng công ty lưu ký

- Khoản 3 Điều 62 - về việc đăng ký biện pháp bảo đảm

- Khoản 4 Điều 69 - về thủ tục đăng ký làm ngân hàng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán

- Khoản 1 Điều 74 - điều kiện về vốn khi cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

- Khoản 1 Điều 75 - điều kiện về vốn khi cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Điểm c Khoản 5 Điều 75 - điều kiện về nhân sự của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Khoản 1 Điều 79 - về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

- Khoản 3 Điều 87 - quy định những hoạt động phải đuợc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

- Khoản 3 Điều 93 - về việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

- Khoản 2 Điều 96 - về việc việc tất toán tài sản của khách hàng khi giải thể, phá sản công ty chứng khoán

- Khoản 5 Điều 97 - về điều kiện và thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

- Khoản 3 Điều 100 - về điều kiện và thủ tục thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán

- Khoản 7 Điều 135 - về việc xử lý chuyển tiếp giữa Luật chứng khoán cũ và mới

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thay thế Nghị định số 58/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 26/6/2015, Nghị định số 86/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/7/2016 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 06/6/2017.

Bãi bỏ Điều 13, Điều 14 Nghị định số 151/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 07/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5124

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND155_31122020CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment