LuatVietnam

blue-check Nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá giữa các ngân hàng English attachment

Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (3 trang)
Posted: 2/8/2021 7:33:02 AM | Latest updated: 5/8/2021 12:54:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5263 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Thông tư quy định về nguyên tắc mua bán và việc ký kết thỏa thuận mua bán giấy tờ có giá (gồm: kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu) giữa các ngân hàng ở trong nước.

Tuy nhiên, không áp dụng với các hoạt động sau:

- Mua, bán giấy tờ có giá của các ngân hàng nước ngoài trên thị trường quốc tế;

- Mua, bán trái phiếu do ngân hàng phát hành được Chính phủ bảo lãnh;

- Phát hành giấy tờ có giá trong nước của ngân hàng nước ngoài; mua lại và hoán đổi trái phiếu do ngân hàng phát hành;

- Mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các ngân hàng nước ngoài;

- Chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá do xử lý tài sản bảo đảm. Việc chuyển quyền sở hữu này thực hiện theo pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Theo Điều 3 Thông tư này, giao dịch mua bán giấy tờ có giá giữa các ngân hàng ở trong nước phải thỏa thuận bằng đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua bán phải chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2021 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-NHNNstatus2 ngày 31/3/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 27-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5263

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu