LuatVietnam

blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment

Công văn số 3897/TCT-CS ngày 11/10/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN (2 trang)
Posted: 2/12/2021 8:04:20 AM | Latest updated: 8/3/2022 8:06:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5348 | Vietlaw: 540
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với chi nhánh ngoài tỉnh đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN thì phải tính, khai nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý chi nhánh và công ty không phân bổ thuế theo tỷ lệ chi phí cho cơ quan thuế tại địa phương này.

Số thuế TNDN phải nộp của chi nhánh trong thời gian hưởng ưu đãi sẽ được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tương ứng tại địa phương chi nhánh trú đóng.

Kết thúc năm tính thuế, công ty phải quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính theo quy định hiện hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5348

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3897-11102021TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản English attachment
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Bộ Tài chính đang dự tính gỡ bỏ quy định khống chế số thuế TNDN của 3 quý đầu không thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong năm 2020
blue-check Quy định về phân bổ thuế TNDN cho nhà máy ngoài tỉnh sẽ thay đổi từ 1/1/2022
blue-check Các khoản thuế gián thu được trừ ra khi xác định doanh thu xét giảm thuế TNDN
blue-check Không phân bổ thuế TNDN cho chi nhánh đang hưởng ưu đãi English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu không được thấp hơn 75% quyết toán
blue-check Thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check Một số lưu ý khi kê khai khấu trừ số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài theo Hiệp định English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Lợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment
blue-check Doanh thu năm 2020 làm căn cứ giảm thuế TNDN xác định thế nào?