LuatVietnam

red-check Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021

Nghị quyết số 32/NQ-CPstatus2 ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 (23 trang)
Posted: 17/5/2019 9:08:12 AM | Latest updated: 24/3/2022 1:06:02 PM (GMT+7)

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết này tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/1/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 14-May-2019
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian