LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn mới về miễn thuế BVMT đối với bao bì đóng gói English attachment

Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTCstatus2 ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. (6 trang)
Posted: 24/10/2012 7:57:57 AM | Latest updated: 27/6/2019 11:30:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3103 | Vietlaw: 68
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi một số điều của Thông tư 152/2011/TT-BTCstatus2 liên quan đến túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT; thuế BVMT đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu, hàng mua bán, trao đổi giữa nội địa và khu phi thuế quan (PTQ), trong khu PTQ và giữa các khu PTQ với nhau; việc kê khai thuế BVMT đối với túi ni lông đa lớp và xăng dầu nhập khẩu

Điều 1 Thông tư này sửa đổi và hướng dẫn chi tiết về túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT theo quy định mới tại Nghị định 69/2012/NĐ-CP.

Theo đó, bao bì (ni lông), nếu sử dụng cho việc đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói hàng hóa đều được miễn tính thuế BVMT, thay vì Thông tư 152/2011/TT-BTCstatus2 trước đây chỉ miễn tính đối với bao bì đã đóng gói sẵn hàng hóa.

Tuy nhiên, quy định miễn thuế này không bao gồm túi đựng hàng hóa khi bán hàng. Ngoài ra, để được miễn thuế theo quy định trên, tổ chức, cá nhân (người) sản xuất (nếu trực tiếp sử dụng) hoặc người mua lại bao bì phải có văn bản cam kết gửi cơ quan thuế về việc sản xuất, mua túi ni lông là để đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói hàng hóa và tùy trường hợp còn phải cung cấp thêm các văn bản sau: Bản chụp hợp đồng mua bán sản phẩm, bao bì, hợp đồng đóng gói sản phẩm, bảng kê hóa đơn bao bì ....

Trường hợp người sản xuất, nhập khẩu hoặc người mua không sử dụng bao bì để đóng gói hàng hóa như cam kết mà chuyển sang tiêu dùng nội bộ, trao đổi hoặc tặng cho thì phần chuyển sang tiêu dùng, trao đổi, tặng cho sẽ phải chịu thuế BVMT

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.

Notes
Xem Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BTC ngày 14/7/2014.
Xem Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC ngày 2/10/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BTC ngày 17/6/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 15-Nov-2012
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3103

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu