LuatVietnam

blue-check Điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo hợp đồng tương lai English attachment

Thông tư số 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (50 trang)
Posted: 16/7/2021 2:06:51 PM | Latest updated: 22/5/2022 12:06:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5250 | Vietlaw: 522
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 158/2020/NĐ-CP liên quan đến các hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán đối với giao dịch chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

"Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán" được hiểu là hợp đồng tương lai dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán.

"Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ" được hiểu là hợp đồng tương lai dựa trên tài sản cơ sở là trái phiếu Chính phủ hoặc trái phiếu giả định có một số đặc trưng cơ bản của trái phiếu Chính phủ.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ ban hành 02 mẫu hợp đồng tương lai nói trên sau khi báo cáo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Các điều kiện để giao dịch 02 loại chứng khoán phái sinh nêu trên được quy định rõ tại Chương III Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2021.

Thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BTCstatus1 ngày 19/01/2016 và Thông tư số 23/2017/TT-BTCstatus1 ngày 16/3/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 27-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5250

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT58_12072021BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment