LuatVietnam

blue-check Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công được gia hạn đến 31/12/2019

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (2 trang)
Posted: 1/7/2019 8:02:21 AM | Latest updated: 19/3/2022 7:06:01 AM (GMT+7)

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã cho phép gia hạn thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công tại Nghị quyết số 63/NQ-CP đến hết ngày 31/12/2019.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date 27-Jun-2019
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu