VietlawOnline

Flow | Chiết khấu

Found 13 records | Latest update: 11-Oct-2022

Theo Chuẩn mực kế toán số 14 ban hành tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Khác với chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán không phải là một hình thức khuyến mại nên không bắt buộc phải đăng ký trước khi thực hiện. Khi thu khoản chiết khấu này, không được lập hóa đơn. Nếu có lập hóa đơn thì Cục Thuế TP. HCM cũng cho là sai quy định và số tiền thuế GTGT trên hóa đơn nhận tiền chiết khấu không được khấu trừ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 9/2/2022 Chiết khấu thương mại nếu đã giảm trừ trên hóa đơn không được hạch toán vào Tài khoản 521
(Công văn số 346/TCT-DNNCN)

Hiện nay, khái niệm về chiết khấu thương mại vẫn đang áp dụng theo Chuẩn mực kế toán số 14 ban hành tại Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC. Theo đó, "chiết khấu thương mại" là khoản giảm giá dành cho khách mua hàng với số lượng lớn Read more

Nguyên tắc kế toán áp dụng cho khoản chiết khấu thương mại được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 81 Thông tư số 200/2014/TT-BTCstatus2 như sau: "Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng đã thể hiện khoản chiết khấu thương mại cho người mua là khoản giảm trừ vào số tiền người mua phải thanh toán (giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã trừ chiết khấu thương mại) thì doanh nghiệp (bên bán hàng) không sử dụng tài khoản này, doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại (doanh thu thuần)."

Như vậy, nếu khoản chiết khấu thương mại đã giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn thì khoản này không được phản ánh trên Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Ngoài ra, văn bản còn hướng dẫn các vấn đề sau:

- Thuế suất đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa của cá nhân kinh doanh

- Thời điểm áp dụng đối với trách nhiệm khai thay, nộp thay theo Thông tư số 40/2021/TT-BTCstatus2 ;

- Về chính sách thuế đối với trúng thưởng từ khuyến mại

Theo Công văn này, trường hợp đối với mặt hàng thuộc diện không chịu thuế GTGT thì nếu chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh sẽ phải nộp thay 0,5% thuế TNCN theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và áp dụng kể từ ngày 1/8/2021.

Đối với khoản thưởng khuyến mại, chỉ tính nộp thuế TNCN phần vượt trên 10 triệu đồng theo hướng dẫn tại Điều 15 và điểm g khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 14/11/2016 Chiết khấu thanh toán được xem là chi phí hợp lý
(Công văn số 70474/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có chiết khấu thanh toán cho khách hàng, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì khoản chiết khấu này được hạch toán vào chi phí hợp lý. Xem thêm

Cần lưu ý, khi chiết khấu thanh toán, Công ty lập chứng từ chi, khách hàng lập chứng từ thu và không phải kê khai nộp thuế GTGT, chỉ kê khai nộp thuế TNDN (khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 ).

Đối với tiền thưởng cho người lao động, nếu khoản thưởng này đã được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng trong quy chế tài chính của Công ty thì được tính vào chi phí hợp lý.

Tiền thưởng được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công, vì vậy phải chịu thuế TNCN theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

HƯỚNG DẪN
blue-check 11/10/2022 Khoản thu có kèm điều kiện phải khai nộp thuế GTGT
(Công văn số 49058/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty nhận được các khoản tiền thưởng, tiền hỗ trợ, khoản thu tài chính khác... nếu không kèm theo điều kiện phải thực hiện dịch vụ cho bên chi tiền thì được miễn khai nộp thuế GTGT và chỉ cần lập chứng từ thu (không phải xuất hóa đơn). Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp Công ty nhận tiền để thực hiện dịch vụ như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải khai nộp thuế GTGT.

blue-check 10/8/2016 Chiết khấu thanh toán cho người tiêu dùng được miễn khấu trừ thuế TNCN English attachment
(Công văn số 3569/TCT-TNCN)

Theo Tổng cục Thuế, đối với khoản "chiết khấu thanh toán" cho cá nhân, nếu đây là người tiêu dùng, hàng mua về không bán lại, không thực hiện kinh doanh thì không thuộc diện chịu thuế TNCN Xem thêm

Ngược lại, nếu chiết khấu thanh toán cho cá nhân là đại lý bán hàng thì phải tính, khấu trừ thuế TNCN (1%). Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn 1162/TCT-TNCN ngày 21/3/2016

THAM KHẢO
blue-check 30/6/2022 Cách ghi số tiền chiết khấu trên hóa đơn điện tử
(Công văn số 7592/CTTPHCM-TTHT)

Thoe Cục Thuế Tp. HCM, nếu hàng hóa hay dịch vụ đã cung cấp trước ngày 1/2/2022 nhưng sau thời điểm này mới lập hóa đơn thì không được áp dụng mức thuế GTGT 8%. Xem thêm

Trường hợp bán hàng có chiết khấu thương mại, số tiền chiết khấu ghi trên hóa đơn điện tử sẽ theo chuẩn dữ liệu quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCTstatus2 . Theo đó, sẽ phải thể hiện giá trị dương. Nếu số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu thì mới được thể hiện giá trị âm. Việc ghi giá trị âm cũng được áp dụng cho trường hợp phát hành hóa đơn điều chỉnh giá trị tiền chiết khấu

blue-check 4/5/2020 Chiết khấu cho đại lý cá nhân, trường hợp nào phải khấu trừ 1% thuế TNCN?
(Công văn số 4264/CT-TTHT)

Trường hợp doanh nghiệp chiết khấu cho đại lý là cá nhân, tùy thuộc vào khoản đó là chiết khấu thanh toán hay chiết khấu thương mại, sẽ phải khấu trừ hay không khấu trừ thuế TNCN. Cụ thể: Xem thêm

- Nếu "chiết khấu thanh toán", phải khấu trừ 1% thuế TNCN và khai nộp thay theo mẫu 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 . Trong trường hợp này, giá bán trên hóa đơn phải ghi đủ 100%, không được trừ đi phần chiết khấu (Công văn số 5770/CT-TTHT ngày 10/6/2019)

- Nếu "chiết khấu thương mại", khao3n này giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn phát hành cho đại lý thì được miễn khấu trừ

blue-check 1/6/2017 Chiết khấu theo doanh số năm, tiền chiết khấu có thể giảm trừ vào hóa đơn năm sau
(Công văn số 5077/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty chiết khấu thương mại cho nhà phân phối căn cứ vào doanh số mua hàng thuần đạt mức nhất định trong năm theo hợp đồng nguyên tắc ký kết vào đầu năm thì số tiền chiết khấu được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối hoặc kỳ tiếp sau.

blue-check 25/5/2016 Chiết khấu thanh toán cho cá nhân mua căn hộ được miễn khấu trừ 1% thuế TNCN
(Công văn số 4694/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có thực hiện chương trình chiết khấu thanh toán cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh khi thanh toán tiền trước thời hạn quy định trong hợp đồng mua bán căn hộ thì khoản chiết khấu thanh toán này không phải khấu trừ thuế TNCN Xem thêm

Về giá đất được trừ khi tính thuế GTGT, tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 chỉ quy định đối với trường hợp chuyển nhượng BĐS, không quy định đối với trường hợp cho thuê BĐS. Theo đó, khi Công ty ký hợp đồng cho khách hàng thuê căn hộ và chỗ đậu xe dài hạn thì phải lập hóa đơn với thuế suất GTGT 10% và không được giảm trừ giá đất vào giá tính thuế GTGT

blue-check 21/3/2016 Chiết khấu cho đại lý, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN?
(Công văn số 1163/TCT-TNCN)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc có hay không khấu trừ thuế TNCN và khấu trừ như thế nào khi doanh nghiệp chi trả cho đại lý là cá nhân các khoản: chiết khấu thanh toán, hỗ trợ khách hàng đạt doanh số, chiết khấu thương mại và trúng thưởng khuyến mại Xem thêm

Theo đó, đối với 02 khoản "chiết khấu thanh toán" và "hỗ trợ khách hàng đạt doanh số", khi chi trả cho đại lý là cá nhân, phía doanh nghiệp bắt buộc phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 1% theo quy định tại điểm 4 Phụ lục 01 Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 và kê khai nộp thay bằng mẫu số 01/CNKD

Đối với khoản chi "chiết khấu thương mại" cho đại lý thuộc diện được miễn tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại Công văn số 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 nên không phải khấu trừ

Trường hợp là khoản chi "trúng thưởng khuyến mại" thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Công văn số 3929/TCT-TNCN ngày 23/9/2015. Theo đó, trị giá giải thưởng (không phân biệt là hiện vật hay tiền, và nếu là hiện vật thì không phân biệt có hay không thuộc diện đăng ký quyền sở hữu) đều phải chịu thuế TNCN. Trị giá tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng, phần trị giá dưới 10 triệu được miễn thuế

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 14/6/2018 Chiết khấu thanh toán cho đối tác nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu
(Công văn số 5658/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế bản vẽ cho Công ty mẹ ở nước ngoài, trong hợp đồng thỏa thuận Công ty mẹ sẽ ứng trước tiền dịch vụ và được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu đó phải chịu thuế nhà thầu, kể cả khi được chi trả dưới hình thức bù trừ công nợ. Xem thêm

Số thuế nhà thầu phải nộp bằng 5% doanh thu tính thuế TNDN (khoản 2a Điều 14 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Riêng thuế GTGT được miễn nộp theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 25/4/2017 Chiết khấu thương mại cho Đại lý nếu trả bằng tiền phải chịu thuế TNCN
(Công văn số 1615/TCT-CS)

Trường hợp doanh nghiệp có chi trả cho đại lý các khoản chiết khấu thương mại bằng tiền (tức không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì phải khấu trừ thuế TNCN. Xem thêm

Khi bán hàng hóa cho người tiêu dùng, nếu doanh nghiệp có thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật thương mại hoặc chiết khấu thương mại thì việc lập hóa đơn và tính thuế GTGT thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 22 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và điểm 2.5 khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 .

blue-check 10/6/2016 Chiết khấu thanh toán: cho dù khách hàng lỡ tính thuế GTGT cũng không được khấu trừ
(Công văn số 5379/CT-TTHT)

Theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hóa có thỏa thuận sẽ chiết khấu thanh toán nếu khách hàng thanh toán đúng hoặc trước hạn thì khi chi trả tiền chiết khấu thanh toán, Công ty lập chứng từ chi để làm căn cứ hạch toán chi phí, khách hàng không lập hóa đơn đối với khoản thu này Xem thêm

Theo đó, nếu khách hàng của Công ty đã lập hóa đơn và tính thuế GTGT với thuế suất 10% khi nhận tiền chiết khấu thanh toán là sai quy định, vì vậy, khoản thuế GTGT này không được khấu trừ

blue-check 21/3/2016 Chiết khấu thanh toán cho đại lý phải khấu trừ 1% thuế TNCN English attachment
(Công văn số 1162/TCT-TNCN)

Theo quy định tại điểm 4 Phụ lục 01 Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 , đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì vẫn phải chịu thuế TNCN và áp dụng thuế suất 1% Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có chi trả khoản "chiết khấu thanh toán" (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ) cho cá nhân làm đại lý bán hàng phải khấu trừ, nộp thay thuế TNCN với thuế suất 1%

Công ty sử dụng tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTCstatus2 , nhưng phải ghi cụm tờ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế", sau đó ký tên đóng dấu và nộp tại cơ quan thuế nơi Công ty đặt trụ sở. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện tên người nộp thuế là cá nhân kinh doanh

Flows Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 29-May-2023
Tiêm vắc xin 19-May-2023
Suất vốn đầu tư 19-May-2023
Phòng chống dịch 15-May-2023
Ân hạn thuế 2023 2-May-2023
Thời điểm lập hóa đơn 6-Apr-2023
Điều chỉnh hóa đơn 5-Apr-2023
Điện mặt trời 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Khí tượng thủy văn 2-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020