VietlawOnline

red-check 2015 accounting policies for enterprises

Circular No. 200/2014/TT-BTCstatus2 dated December 22, 2014 of the Ministry of Finance on guidelines for accounting policies for enterprises
Posted: 20/1/2015 10:47:47 AM | Latest updated: 30/7/2022 10:07:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3653 | Vietlaw: 196
VietlawOnline

The accounting policies prescribed in this Circular are applied to enterprises in every business lines and every economic sector nationwide. Small and medium-sized enterprises may apply the regulations in this Circular for their accounting

This Circular only includes the provisions particularly applicable to bookkeeping, preparation and presentation of financial statements. The determination of turnovers, assessable incomes and deductible expenses upon enterprise income tax payment and finalization shall be still complied with provisions of laws on enterprise income tax (EIT).

According to Article 4 of the Circular, enterprises are compulsory to make annual financial statements; quarterly statements (including quarter IV) and financial statements at the time of division, split, amalgamation or conversion of ownership, dissolution, termination of activities, bankruptcy

Besides, enterprises may make financial statements in accordance with other accounting periods (such as week, month, 6 months, 9 months ...) as required by law, parent companies or owners.

This Circular takes effect after 45 days from signing and is applied to financial years beginning on or after January 01, 2015. Provisions that are contrary to this Circular are hereby annulled. This Circular replaces the enterprise accounting policy issued under Decision No. 15/2006 / QD-BTC dated March 20, 2006 and Circular No. 244/2009 / TT-BTC dated December 31, 2009.

Một số thay đổi chính:
a. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung) Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….
b. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.
c. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư .
d. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
e. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.
f. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.
g. Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.
h. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bổ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.
i. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.
j. BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.
k. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.
l. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.
(Nguồn: Hội Kế toán hành nghề VN (VICA)).
Amendement notes
Please be informed that the annexes attachment are not translated and not included in the English file
Ms Phuong Thao (VietlawOnline.com)
Please tag VietlawOnline.com for reposting this article

Related documents

Penalty document

Unknown

Information

Effective Date 5-Feb-2015
ExpiredDate Unknown
Published Vietlaw's Newsletter No. 196

Files attachment

enflag pdficon TT200_22122014BTC[ENGLISH].pdf

Timeline

Accounting Regime

blue-check Accounting for household businesses and individual businesses (applicable from January 1st, 2022)
blue-check Scheme for application of financial reporting standards in Vietnam
blue-check Accounting regulations for microfinance institutions
blue-check New accounting instructions for Vietnam Securities Depository
blue-check Accounting instructions for public investment project management boards
blue-check Scheme for announcement of Vietnam's public sector accounting standards
blue-check Accounting instructions for microfinance institutions
blue-check Accounting regimes of extra-small enterprises
blue-check New accounting regime applicanle to the accumulated fund for repayment of debts
red-check Amendments to accounting policies applicable to banks
blue-check Guidelines for public sector accounting (applicable from 2018)
red-check Regulations on betting business
blue-check The new accounting regime for cooperatives and cooperative unions
blue-check The new accounting policies for small and medium enterprises
blue-check Amending the accounting policies for enterprises
blue-check Some noticeable points when choosing exchange rates in financial statements
blue-check Regarding the amendments, supplements to Article 128 of Circular No. 200/2014/TT-BTC
blue-check Standard on auditing in the audits of final accounts of completed projects
red-check New accounting policy applicable to securities companies
red-check 2015 accounting policies for enterprises