LuatVietnam

blue-check Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án có bắt buộc độc lập? English attachment

Công văn số 5536/BXD-KTXD ngày 30/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng xây dựng (1 trang)
Posted: 17/1/2022 10:21:49 AM | Latest updated: 19/1/2022 4:05:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5380 | Vietlaw: 552
LuatVietnam

Bộ Xây dựng cho rằng, pháp luật hiện hành không bắt buộc các nhà thầu thi công, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải độc lập về pháp lý và tài chính nếu dự án sử dụng vốn tư nhân, chỉ bắt buộc đối với dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng điều kiện năng lực, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc do mình thực hiện (cả trong trường hợp liên danh) theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định 06/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5380

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5536-30122021BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Trường hợp nào dự án xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? English attachment
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
blue-check Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
blue-check Dự án nhà ở quy mô lớn phải được cơ quan chuyên môn xây dựng thẩm định tính khả thi
blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án
blue-check Chủ đầu tư được thuê dịch vụ quản lý dự án English attachment
blue-check Định mức chi phí quản lý dự án xác định theo quy định nào? English attachment
blue-check Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư được xác định theo văn bản nào?
blue-check Về chi phí quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng
blue-check Chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi có được thanh toán khi dự án dừng triển khai? English attachment
blue-check Các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn quản lý dự án có bắt buộc độc lập? English attachment
blue-check Ban quản lý dự án kiêm làm chủ đầu tư, tính chi phí quản lý như thế nào?
blue-check Thủ tục thẩm định dự án PPP áp dụng từ 10/12/2021
blue-check Thay mới Quy chế quản lý các khoản thu từ tư vấn và quản lý dự án đầu tư công
blue-check Không bắt buộc thuê nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
blue-check Không khống chế tổng mức đầu tư đối với dự án do chủ đầu tư tự quản lý
blue-check Hình thức Ban quản lý xây dựng chuyên ngành chỉ áp dụng với dự án đầu tư công
blue-check Đã bỏ hình thức ủy thác quản lý dự án xây dựng English attachment
blue-check Doanh nghiệp tự quản lý dự án, xác định chi phí thế nào?
blue-check Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng như thế nào?