LuatVietnam

blue-check C/O giáp lưng mẫu AANZ không bắt buộc thể hiện số tham chiếu C/O gốc English attachment

Công văn số 3105/TCHQ-GSQL ngày 21/6/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xác minh C/O mẫu AANZ (1 trang)
Posted: 24/6/2021 9:40:07 AM | Latest updated: 13/8/2021 8:55:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5236 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Căn cứ Hiệp định AANZFTA và điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư 31/2015/TT-BCTstatus2 , Tổng cục Hải quan cho rằng, C/O giáp lưng mẫu AANZ (do Singapore cấp) không bắt buộc phải thể hiện số tham chiếu của C/O gốc mà chỉ cần thể hiện các thông tin liên quan và phù hợp với C/O gốc.

Hiệp định AANZFTA hiện nay không có quy định việc cấp C/O giáp lưng dựa trên nhiều C/O ban đầu. Vấn đề này cần phải chờ Tổng cục Hải quan xác minh với cơ quan cấp C/O.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5236

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3105_21062021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Link tra cứu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Cách khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ được chấp nhận khi phát hành đúng theo các FTA English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng (dành cho C/O Form VK) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế cấp và kiểm tra C/O Form D English attachment
blue-check Từ 23/5/2022, Singapore sẽ tạm cấp C/O Form D bản giấy do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Nguyên tắc cấp miễn phí form C/O cho doanh nghiệp English attachment
blue-check Từ 21/5/2022, mẫu C/O sẽ được cấp miễn phí English attachment
blue-check C/O Form D mẫu cũ chỉ được sử dụng đến 31/10/2022 English attachment
blue-check Một số quy định mới về C/O Form D English attachment
blue-check C/O mẫu D chỉ được cấp theo mã HS 2017 đến ngày 28/2/2023 English attachment
blue-check Sẽ cấp miễn phí C/O mẫu RCEP
blue-check Từ 15/3/2022, Malaysia sẽ cấp C/O giấy thay C/O điện tử do lỗi hệ thống English attachment
blue-check Cách kê khai C/O mẫu RCEP English attachment
blue-check Hàng bị áp thuế chống bán phá giá có được tự chứng nhận xuất xứ? English attachment
blue-check Đã có Quy chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP English attachment
blue-check Khi nào hàng nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được tự chứng nhận xuất xứ?
blue-check Việt Nam sẽ thỏa thuận nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA với Hàn Quốc English attachment
blue-check Phải nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh hàng thuộc diện miễn áp thuế chống phá giá
blue-check Thủ tục cấp C/O mẫu RCEP