LuatVietnam

blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment

Thông tư số 27/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTTstatus2 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông (17 trang)
Posted: 10/1/2022 7:47:25 AM | Latest updated: 26/4/2022 10:34:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5377 | Vietlaw: 558
LuatVietnam

Thông tư thay mới các Phụ lục liên quan đến Quy hoạch kho số viễn thông, bao gồm:

- Phụ lục 1: Bảng quy hoạch mã đích quốc gia;

- Phụ lục 2: Bảng quy hoạch số thuê bao;

- Phụ lục 3: Bảng quy hoạch mã, số dịch vụ;

- Phụ lục 4: Bảng quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật.

Đặc biệt, Thông tư này cho dùng chữ số 0 làm đầu số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất, thay vì trước đây không được.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTTTT ngày 31/3/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5377

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT27-31122021BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Viễn thông

blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ 1/10/2021 English attachment
blue-check Mua dịch vụ viễn thông của nước ngoài có chịu thuế nhà thầu?