VietlawOnline

blue-check Regarding authentication of signatures on authorization letter to attend in Shareholders' General Meeting

Official letter No. 276/BTP-HTQTCT dated January 25th, 2022 of the Ministry of Justice regarding authentication of the authorization to participate and vote at the Shareholders' General Meeting of a securities company
Posted: 11/2/2022 10:53:45 AM | Latest updated: 17/2/2022 2:22:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5392 | Vietlaw: 548
VietlawOnline

The Ministry of Justice assumes that the authorization to participate in and vote at the Shareholders' General Meeting of a securities company does not belong to the cases of authenticating signatures on authorization letter according to Article 14 of Circular No. 01/2020/TT-BTP. In case of wishing to authenticate this authorization, it is required to follow procedures for authenticating contracts at Departments of Legal Affairs or the People’s Committees of communes.

Theo Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được quy định như sau:
1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.
2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.
3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Ms Phuong Thao (VietlawOnline.com)
Please tag VietlawOnline.com when reposting this article
Related documents
Not found
Penalty document
Unknown
Information
Effective Date Unknown
ExpiredDate Unknown
Published Vietlaw's Newsletter No. 548
Files attachment
enflag pdficon CV276-25012022BTP[VLO].pdf
Timeline
No data