VietlawOnline

blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment

Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 28/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (30 trang)
Posted: 23/6/2021 9:14:15 AM | Latest updated: 17/2/2022 10:06:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5240 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến việc cấp bằng bảo hộ và chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng, cụ thể gồm:

- Tiêu chí đăng ký cấp bằng bảo hộ giống cây trồng;

- Thành phần, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết;

- Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng;

- Phí, lệ phí bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

- Soạn, nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

- Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

- Khảo nghiệm DUS đối với giống đăng ký bảo hộ;

- Thời hạn nộp mẫu giống, quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng;

- Cấp, cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng;

- Đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;

...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2021 và thay thế Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 9/7/2009.

Bãi bỏ Điều 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 và các Phụ lục 2, 10, 17 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 28/2/2013.

Notes
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 4/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 6-Aug-2021
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5240
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT03_22062021BNN[ENGLISH].pdf
Timeline