VietlawOnline

blue-check Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment

Công văn số 1201/HQHCM-GSQL ngày 14/5/2021 của Cục Hải quan TP. HCM về chính sách thuế mặt hàng gỗ tròn kinh doanh tạm nhập tái xuất từ Úc, Châu Phi, Châu Mỹ (3 trang)
Posted: 27/5/2021 9:11:12 AM | Latest updated: 28/6/2021 10:04:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5218 | Vietlaw: 517
LuatVietnam

Khi kinh doanh TN-TX mặt hàng gỗ, doanh nghiệp cần tham khảo các quy định sau đây để đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ, thủ tục XNK và chính sách thuế:

- Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP để biết có phải xin giấy phép kinh doanh TN-TX gỗ.

- Điều 7 Nghị định 102/2020/NĐ-CP để biết các tài liệu, hồ sơ cần phải có khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ.

- Mục 11 Phụ lục 1 Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNTstatus1 để rà soát loại gỗ nhập khẩu có thuộc diện phải kiểm dịch.

- Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLNstatus2 ngày 27/11/2020 để xem Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

- Công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 để xác định mã loại hình khai báo khi tạm nhập và tái xuất gỗ.

- Khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 để xem chính sách, điều kiện xét miễn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5218
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1201_14052021HQHCM[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu