VietlawOnline

blue-check Quy chế mới về bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước English attachment

Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần (89 trang)
Posted: 28/5/2021 10:44:59 AM | Latest updated: 8/7/2021 9:46:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5236 | Vietlaw: 516
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 140/2020/NĐ-CPstatus2 , cụ thể gồm:

- Đối tượng mua, giá bán cổ phần lần đầu;

- Trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa;

- Trình tự, thủ tục gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần trúng đấu giá;

- Quyết toán, xử lý số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con tại thời điểm ngày 31/12/2017;

- Các biểu mẫu liên quan đến bán cổ phần lần đầu tại doanh nghiệp nhà nước.

Việc bán cổ phần lần đầu của công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ cũng được áp dụng Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Thay thế Thông tư số 40/2018/TT-BTCstatus1 ngày 04/5/2018 và Thông tư số 34/2019/TT-BTCstatus1 ngày 11/6/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2021
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5236
Files attachment
enflag pdficon TT32_17052021BTC[ENGLISH].pdf
Timeline