VietlawOnline

blue-check Thứ tự ưu tiên áp dụng của các loại tài liệu trong hợp đồng xây dựng English attachment

Công văn số 403/BXD-KTXD ngày 14/2/2022 của Bộ Xây dựng về vật liệu hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng (1 trang)
Posted: 23/2/2022 3:50:25 PM | Latest updated: 25/2/2022 1:19:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5398 | Vietlaw: 550
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, trường hợp các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng đã ký không thống nhất loại vật liệu xây dựng được sử dụng thì các bên cần căn cứ thứ tự ưu tiên của các tài liệu trong hồ sơ hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 để thực hiện.

Theo khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13status2 , trường hợp các bên không có thỏa thuận về thứ tự ưu tiên áp dụng của các loại tài liệu trong hồ sơ hợp đồng xây dựng thì sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều này như sau:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu;

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện chung của hợp đồng;

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu;

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật;

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu;

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng;

h) Các phụ lục của hợp đồng;

i) Các tài liệu khác có liên quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5398
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV403-14022022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu