VietlawOnline

blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment

Công văn số 590/TCT-CS ngày 2/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg (1 trang)
Posted: 18/4/2022 10:02:28 AM | Latest updated: 20/4/2022 8:32:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5433 | Vietlaw: 557
LuatVietnam

Theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, để được giảm tiền thuê đất năm 2021 (do ảnh hưởng dịch), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: (i) trả tiền thuê hàng năm; (ii) có Quyết định/Hợp đồng thuê đất của nhà nước.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê đất nhưng chưa làm thủ tục để được ký lại Quyết định/Hợp đồng thuê đất thì không đáp ứng điều kiện giảm tiền thuê đất năm 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5433
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV590-02032022TCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu