VietlawOnline

blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment

Thông tư số 05/2022/TT-BTC ngày 8/2/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ (45 trang)
Posted: 14/2/2022 9:17:57 AM | Latest updated: 1/4/2022 11:32:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5391 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết về nguyên tắc, quy trình thủ tục, trách nhiệm của các bên tham gia vào hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa và hoạt động chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp có chức năng mua bán nợ.

Cần lưu ý, việc tái cơ cấu bằng phương bán mua bán nợ để cổ phần hóa quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa do giá trị doanh nghiệp sau khi xác định lại thấp hơn các khoản nợ phải trả.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ tham gia tái cơ cấu sẽ được chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo nguyên tắc thỏa thuận và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt trong phương án tái cơ cấu.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2022. Thay thế Thông tư số 69/2018/TT-BTCstatus1 ngày 8/8/2018 và Thông tư số 50/2019/TT-BTCstatus1 ngày 8/8/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Apr-2022
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5391
Files attachment
enflag pdficon TT05-08022022BTC[EN].pdf
Timeline