VietlawOnline

blue-check Quy định mới về tạm ứng và quyết toán dự án đầu tư công English attachment

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (110 trang)
Posted: 15/11/2021 1:07:43 PM | Latest updated: 3/6/2022 10:06:32 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5334 | Vietlaw: 556
LuatVietnam

Nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư công 2019 về nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư công, gồm cả dự án PPP và dự án đầu tư công ở nước ngoài.

Theo Điều 10 của Nghị định, mức tạm ứng vốn đối với dự án đầu tư công tối đa không quá 30% giá trị hợp đồng, kể cả dự án xây dựng và dự án không có cấu phần xây dựng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 16 Điều 8; Về thành phần hồ sơ tại các khoản 4, 5, 6 và quy định về mẫu tờ khai tại điểm a khoản 12 Điều 9; Về thành phần hồ sơ của dự án (dự án thành phần) sử dụng vốn nước ngoài thuộc kế hoạch đầu tư phát triển được ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ và dự án cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ tại khoản 4 và quy định về mẫu tờ khai đối với trường hợp chỉ đầu tư tại điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định số 11/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 20/01/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5334
Files attachment
enflag pdficon ND99-11112021CP[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu