VietlawOnline

light-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment

Thông tư số 23/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTTstatus2 ngày 30/7/2010 và Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (2 trang)
Posted: 15/12/2021 7:26:55 AM | Latest updated: 20/12/2021 2:21:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5356 | Vietlaw: 541
LuatVietnam

1. Thông tư số 18/2010/TT-BTTTTstatus2 được bãi bỏ các điều khoản sau đây:

- Khoản 10 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị đầu cuối PHS, ký hiệu QCVN 11:2010/BTTTT ;

- Khoản 12 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz, ký hiệu QCVN 13:2010/BTTTT ;

- Khoản 13 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x, ký hiệu QCVN 14:2010/BTTTT ;

- Khoản 16 Điều 1 quy định Quy chuẩn kỹ thuật về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự, ký hiệu QCVN 17:2010/BTTTT .

2. Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT được bãi bỏ các điều khoản sau đây:

- Khoản 6 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập TDMA, ký hiệu QCVN 45:2011/BTTTT ;

- Khoản 7 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FDMA, ký hiệu QCVN 46:2011/BTTTT ;

- Khoản 8 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập DS-CDMA, ký hiệu QCVN 48:2011/BTTTT ;

- Khoản 9 Điều 1 quy định về Quy chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FH-CDMA, ký hiệu QCVN 49:2011/BTTTT .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2022
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5356
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT23-13122021BTTTT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu